Mã Pì Lèng Panorama bị buộc dừng hoạt động

Sở Xây dựng Hà Giang đã yêu cầu tạm ngừng mọi hoạt động kinh doanh tại công trình Mã Pì Lèng Panorama cho đến khi cải tạo xong.