Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà cần lưu ý những gì?

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở theo quy định là thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà và nhận bàn giao nhà ở.