Một công ty chứng khoán bị UBCKNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo tiến hành kiểm soát đặc biệt với CTCP Chứng khoán Tân Việt.