FPT kinh doanh giáo dục: 1 vốn 4 lời

Ấn tượng nhất trong bức tranh kinh doanh 4 tháng đầu năm của FPT là mảng giáo dục, đạt doanh thu 1.530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 671 tỷ đồng, tăng lần lượt 70% và 48,5% so với cùng kỳ.