Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động mua bán nợ tại VAMC

Thông báo Kết luận thanh tra số 1361/TB-TTCP ngày 15/6/2023 của TTCP về trách nhiệm của NHNN Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2013-2017 phát hiện nhiều vi phạm, thiếu xót của VAMC.