1.054 sản phẩm được công nhận OCOP Hà Nội sau 2 năm triển khai đánh giá

Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm của thành phố Hà Nội (viết tắt là OCOP Hà Nội) đến nay, qua 2 năm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hà Nội có 1054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao.