Tập đoàn VNPT có Tổng giám đốc mới

Ông Huỳnh Quang Liêm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT. Trước đó, ông Liêm được giao Quyền Tổng giám đốc VNPT từ giữa tháng 3.