Nợ quá hạn hàng chục nghìn tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn muốn chi 41 tỷ thưởng cho nhân viên

Khoản nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines đã vượt quá tài sản ngắn hạn, với số tiền là 36.425 tỷ đồng.