NAV: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh “đi lùi” về doanh thu chỉ trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính mới nhất được công bố, Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE: NAV) ghi nhận doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 67.3 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh quá mức thận trọng là 65 tỷ đồng cho cả năm 2023.