Các ngân hàng lên kế hoạch trả cổ tức trong tháng 7

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước không còn cấm các ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng chia cổ tức trong tháng 7 đều lựa chọn chia cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu với mục đích đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực tài chính.