Cổ tức tiền mặt Bảo Minh: mỗi cổ phiếu 500 đồng

26/05/2023 07:17

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) ngày 23/5 cho biết: BMI trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương với mỗi cổ phiếu, nhận được 500 đồng. Với hơn 109,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo Minh sẽ chi hơn 54,8 tỷ đồng.

0-1684977429.jpg

Công ty dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 23/6, những cổ đông nằm trong danh sách chốt ngày 7/6 sẽ nhận được phần cổ tức này.

Năm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.312 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 343 tỷ đồng hoàn thành 110,7% kế hoạch doanh thu và 100,8% kế hoạch lợi nhuận và tăng trưởng lần lượt 18% và 12% so với năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra ngày 17/4, Bảo hiểm Bảo Minh đã chốt kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Bên cạnh việc chi 54,8 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, công ty sẽ phát hành hơn 10,96 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Với tỷ lệ chi trả 10%, tương đương cứ mỗi 10 cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được 1 cổ phiếu, dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu tăng lên gần 1.206 tỷ đồng. Cổ phiếu trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chủ tịch HĐQT Bảo Minh Đinh Việt Tùng, cho biết việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là bước đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, phục tiêu đến năm 2025, vốn điều lệ của Bảo Minh đạt 1.500 tỷ đồng. Sang năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt gần 7% và hơn 9% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ tối thiếu 10%.

Quý 1/2023, Bảo Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.126 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.469 tỷ, tăng trưởng 21%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 92 tỷ đồng, tăng 3% so với quý 1/2022. Như vậy, hết quý 1, công ty đã hoàn thành 21,8% kế hoạch doanh thu và 24,5% kế hoạch lợi nhuận./

Hạ Miên